Bázis logo

Body: 

Bemutatkozunk

„Az embernek, mint a fának megvan a növésterve, új s új képességek, étvágyak fakadnak fel a gyermeken, ifjún, s az iskola azokat sorra megkínálja: létének, munkájának az a jogosítványa, mértéke, hogy az egyén feje fölé írt lehetőségekből mit tud mint megvalósítást lehúzni. ”

Németh László

Oktató-nevelő munkánk mottójaként választottuk a pedagógus-író, Németh László gondolatát A pedagógus nagy felelőssége az értékközvetítő nevelőmunka, a személyiségfejlesztés, a közösségi nevelés. Ez meghatározza az iskola falain belüli légkört, hozzájárul ahhoz, hogy a diákok belső késztetése nőjön a közösség értékeinek tisztelete, gyarapítása iránt.

Törekszünk a személyiségközpontú iskola megvalósítására, ahol a gyermek áll a középpontban. Egyéni fejlesztő feladatainkat úgy tervezzük meg, hogy figyelembe vesszük a gyermekek szociális környezetét, motivációjukat, érdeklődésüket.

Amikor ma a kompetenciák és kulcskompetenciák jegyében tervezzük meg a munkánkat, olyan képességek, készségek megszerzésére kell gondolnunk, amelyek hozzásegítik tanítványainkat a sikeres egyéni élethez. Nagy a felelősségünk abban, mennyit teszünk azért, hogy megtanulják azt az ismeretanyagot, mely kialakítja bennük az életen át tartó tanulás képességét.

Az iskola feladata, hogy pozitív értékekkel kínálja meg a gyermekeket, megmutassa az értelmes emberi lét önmegvalósításra épülő világát.

Szent István szellemisége

Mindannyian magunkban hordozzuk népünk történetét, kultúráját, belőle táplálkozunk, s adjuk tovább a következő nemzedéknek.

Szent István nevét viselő iskolát kötelezi az államalapító neve. Magyarságunk jelképeivel szeretnénk kifejezni mindazt az értéket, hagyományt, melyet a múltból a jelenen át a jövő nemzedékének magával kell vinnie, hogy emberibb ember és magyarabb magyar váljék belőle.

Nyelvoktatás

Emelt szintû nyelvoktatás heti 5 órában intézményünkben 1987 óta folyik. A 3. osztályban kezdjük az angol nyelv emelt óraszámú oktatását. Fontosnak ítéljük, hogy a tanulók a nyelvtanulás előtt szilárd anyanyelvi ismeretekre, képességekre és készségekre tegyenek szert. A szülők igényeit figyelembe véve felkínáljuk a nyelvtanulást angol és német nyelvből.
Kapcsolatot teremtettünk a Global Volunteers önkéntes szervezettel, így évente két alkalommal amerikai tanárok fogadására nyílt lehetőség.

Informatika

Tanítványainkat az élethosszig tartó tanulás képességével párhuzamosan magas szintû informatikai ismeretekre kell felkészítenünk.

Nemcsak az informatikai órákon, hanem egyéb tantárgyak oktatásában is kihasználjuk az új és felújított számítástechnikai szaktantermünket. Digitális tábla, oktatóprogramok segítik az önálló tanulást, a képességfejlesztést.

Sportiskola

 

Intézményünk egyik fő specialitása a testnevelés emelt szintű, sportiskolai oktatása ”a” osztályainkban. A városi labdarúgó egyesület támogatásával labdarúgó osztályunk is indul felmenő rendszerben.(„b”)

 Ezek az osztályok városi beiskolázásúak, a tanulók felvételét alkalmassági vizsgálat előzi meg.

 Lehetőségük van szivacskézilabda és a kosárpalánta program révén ezekkel a labdajátékokkal is ismerkedni.

 1976-ban indult az első testnevelés tagozatos osztály, 2007 szeptemberétől intézményünkben a közoktatási, majd ennek folytatásaként 2013-tól a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján nevelünk-oktatunk. A megújuló tartalmú és felépítésű kerettanterv mellett a differenciált foglalkozás biztosítja azt a lehetőséget a testnevelő tanároknak, hogy tanítványaikat eljuttassák azokhoz a sikerekhez, melyekkel hírnevet szereztek az iskolának a város falain belül és kívül. Intézményünk szakmai munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportiskolai támogatása is segíti, fejleszti.

 Iskolánkban 6 fő testnevelő (2 fő egyetemi végzettségű, 2 fő testnevelés szakos és 2 fő tanító-testnevelő) látja el a tantárgy oktatását. Két telephelyen működünk: alsó és felső tagozatos telephelyünkön egyaránt tornaterem, tornaszoba sportszertár és sportpálya áll a sportiskolai oktatás és a mindennapos testnevelés rendelkezésére. A Városi Stadion közelsége lehetőséget biztosít az atlétika és labdarúgás sportágak minőségi gyakorlásához.

 Az intézmény bekapcsolódik a sport- és az utánpótlás-nevelés területi, regionális és országos rendszerébe, együttműködik a partnerintézményeivel (közoktatási intézményekkel, sportegyesületekkel stb.), az érintett sportágak (szak) szövetségeivel.

 Nyelvoktatásunkat a választható angol és német nyelv is színesíti, mely „a” és „b” osztályainkban egyaránt választható kötelező idegen nyelvként.

 A természettudományos tárgyak népszerűsítése, az ökoszemlélet elterjesztése az Örökös Ökoiskola címet elnyerő iskolánk kiemelt feladata. A módszertani sokszínűség, a szemléletmód átvétele, az öko-s programokhoz, projektehez való kapcsolódás sportiskolásainkat is jellemzi.

 Az iskola egyéb foglalkozásai, a sportkörök, a tehetséggondozás tevékenységei, az egyéni fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű, BTMN-es, SNI-s tanulóinak fejlesztőpedagógiai ellátása, a felzárkóztatás olyan foglalkozási formákat jelentenek, ahol lehet versenyekre, vetélkedőkre, felkészülni a továbbtanulásra, alkotni, a tudáshiányt pótolni, gyakorolni, hasznosan eltölteni a szabadidőt az egészséges életmód jegyében.

 Sok időt és energiát fordítunk arra, hogy a versenyeken elérjék azokat az eredményeket tanulóink, amelyekre képesek, s kiemelkedő képességű tanulóinkat tehetséggondozó tevékenységünknek is köszönhetően, minél nagyobb sikerhez juttassuk. Intézményünk korosztályos válogatott  tanulóval is büszkélkedhet. Tanulmányaikat befejezett diákjaink közül többen válogatottak, sikeres sportolók.

 A Szent István Általános Iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont a testnevelés és a környezeti nevelés területen.

 Alapvető célunk az emberré nevelés, vagyis az „ép testben ép lélek” harmonikus személyiség kialakítása. Ez magában foglalja a testi, az értelmi, az érzelmi, az esztétikai és az erkölcsi nevelés egységét.

 Testnevelés 1-4. évfolyam sportiskolai osztályaiban új tantárgyakként bevezetésre kerültek a sportágválasztó és küzdelem és játék tantárgyak.

5-8. évfolyamban osztályonkénti tanítás folyik, új tantárgyak belépésével, mint: küzdelem és játék, tanulásmódszertan, sporterkölcstan.

 Fizikai felmérések:

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek a Fit-test mérés, mely Hódmezővásárhely város helyi kidolgozása a mindennapos testnevelés hatékonyságának mérésére, melyet évente kétszer végzünk. (ősszel és tavasszal)

 2015 januárjától az országban bevezetésre került a nemzeti egységes fizikai felmérő rendszer (NETFIT) a felső tagozatos diákok számára

 A köznevelési típusú sportiskola működésének és a sportoló fiatalok életmódjának speciális elemei

 Cél, hogy az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint társaiké. Ugyanakkor az iskola vegye figyelembe és alkalmazkodjon a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez, segítse a fiatalokat a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sport specifikus tudáselemek közvetítése révén.


Környezeti Nevelés

Iskolánk az elmúlt 10 évben nagy figyelmet fordított a környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálásra. Igyekeztünk olyan maradandó értékeket létrehozni, amely szûkebb és tágabb környezetünket gazdagítja.

Intézményünk munkáját elismerő címek:

Zöld Kapocs Oktatóközpont-2004 (KOKOSZ)

Ökoiskola- 2005 (Oktatási és Környezetvédelmi Vízügyi Minisztérium)

Ökoosztály

Melléklet: