Bázis logo

Levelezés

Bejelentkezés

Névnap

2024. június 23., vasárnap, Zoltán

idospiral_logo

megvalosult

bethlen

hatartalanul

Határtalanul

Megvalósult

a Magyar Kormány

támogatásával

Örökös ökoiskola

Energiatudatos iskola

 

 

 

 

Body: 

TÁMOP-3.1.7


 

„Aktív tudás” - felkészülés a referenciaintézményi feladatokra

című projekt

 

Projektazonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-00146

Projekt időtartama: 2012. június 1. – 2013. január 31. (8 hónap)

Támogatási összeg:  4.000.000 Ft

A referenciaintézménnyé válásunk célja:

- a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlatunk továbbadása, elterjesztése, megismertetése, illetve ezáltal más közoktatási intézmények szakmai fejlődésének segítése

- a referenciaintézményi hálózat aktív tagjaként való funkcionálás

- a felkészülés során az intézmény pedagógusai a projekthez kapcsolódó továbbképzéseken túl, a szakmai gyakorlatuk során kialakított módszereket, eljárásokat kínálják.

- a pedagógiai munka mellett, olyan eszközök kerülnek beszerzése, melyek a referenciaintézményi szolgáltatás magas színvonalú ellátásához, bemutatásához szükségesek.

- a „ Jó gyakorlatok”, mint  kiemelkedő szakmai tevékenységek gyűjteményének népszerűsítése

Jó gyakorlataink:

- ZÖLD TANTEREMBEN - tanösvényprogram

- Sportiskolai képzés és a mindennapos testnevelés gyakorlata

Támogatott tevékenységek:

- Projektmenedzsment működése:

                Projekt menedzser: Walterné Böngyik Terézia

                Projekt asszisztens: Béleczkiné Tatár Katalin

                Gazdasági vezető: Dékány Éva

 - Szakmai munkát megvalósítók tevékenysége:

·           referenciaintézményi szerepre való felkészülést irányító team vezetése

·           referenciaintézményként való működés belső szabályzatait (eljárásrendek, szakmai dokumentumokat) kidolgozó team munkája

·           belső - nevelőtestületi, munkaközösségi - szakmai műhelyek

- Igénybe vett szolgáltatások:

·           felkészítés a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására

·           a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanát bemutató továbbképzés

·           az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés

·           a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését elősegítő felkészítés

·           a pályázatban érintett feladat-ellátási hely vezetőit felkészítő továbbképzés

·           felkészítés a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

·       szociális- és életviteli kompetenciák fejlesztése - tantestületi továbbképzés

·           szakértői, tanácsadói szolgáltatás

 

A projekt célcsoportjai:

- pedagógusok

- partner intézmények

Fő tevékenységeink:

- Pedagógusok továbbképzése (22 fő)

- Eszközök beszerzése

- Eszközbeszerzés – konferencia terem berendezése

·           bútorok

·           projektor                 

- Irodaszerek beszerzése

 

FENNTARTHATÓSÁG

 A fenntarthatóság ideje alatt folytatjuk a jó gyakorlataink gyűjtését, nyilvánosságra hozatalát.

A projekt keretében létrehozott szolgáltatásokat a fenntartási időszak alatt is biztosítjuk.

A pályázati program keretében kidolgozott eljárásrendeket alkalmazzuk mindennapi munkánk során.

A program eredményeként a nevelőtestület és az iskolavezetés alkalmassá vált arra, hogy a referencia intézménnyel kapcsolatos feladatokat ellássa.

A fenntarthatóság ideje alatt belső szakmai képzéseken keresztül biztosítjuk újabb kollégák felkészítését, a tapasztalatok átadását.

Amennyiben lehetőségünk van pedagógusok külső továbbképzését az iskola továbbképzési keretéből próbáljuk biztosítani.

 

ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSE

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és veselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG

1. Környezettudatos menedzsment és tervezés

A tudásmegosztás körülményei (képzések, konferenciák, műhelyek stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek.

 Az eszközök, termékek, szolgáltatások beszerzésénél környezeti szempontokat alkalmazunk.

Partnerség építés történik a projekt végrehajtása során.

Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési szempontok érvényesülnek.

2. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás

 Az irodai és nyomdai munkák során újrahasznosított papírt használunk.

 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

"C" ÉS „D”típusú projekttábla kihelyezésre került.

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK

Az alábbi továbbképzéseken vettek részt kollégáink:

2012. június 25-26-án

PR tevékenység és célirányos kommunikáció

Csoportos, 15 órás felkészítés volt, melyen egy fő vett részt intézményünkből.

A továbbképzés a leendő referenciaintézmény szolgáltatói piacon történő megjelenését segítő tevékenységeket vázolta fel.

A PR fogalmak tisztázásával alapozott a képző, majd olyan helyzetgyakorlatokat tartott, amelyek a marketing kommunikációt erősítették.

Önálló feladatként meg kellett fogalmazni a referenciaintézmény erősségeit bemutató kommunikációs üzenetet (sajtótájékoztató) készíteni a jó gyakorlatok terjesztéséhez, bemutatásához, eladásához kapcsolódóan.

 

2012.július 18-20.

Felkészítés a mentorálás mesterségére 

Csoportos, 30 órás, akkreditált továbbképzés volt, melyen 2 fő vett részt az intézményből.

A továbbképzés célja a referenciaintézményben dolgozó pedagógusok felkészítése a mentori munkára, a leendő mentorok tanácsadói attitűdjének, felnőttképzési kompetenciáinak kialakítása, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésének, a mentorálás módszertanának elsajátítására, gyakorlására. A képzés munkaformái alapvetően az egyéni és csoportos feladatmegoldásra, kipróbálásra építettek, s ezekhez minden esetben reflexiós feladatok társultak. Ezek jó alkalmat biztosítottak az egyéni fejlődési út tudatos megtervezésére.

A képzés befejezéseként portfóliót állítottak össze a képzés résztvevői mentori kompetenciáik fejlesztése céljából.

 

2012. június 21-22..

A referencia – intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása

Csoportos, 15 órás felkészítés volt, melyen 2fő vett részt.

A továbbképzés célja az volt, hogy segítse és felkészítse a referencia intézményeket abban, hogy a hálózati tanulás intézményi munkaformái beépüljenek a mindennapi gyakorlatba (hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítása, látogatók fogadása, műhelyek szervezése, vagy a részvétel szervezése helyben vagy más helyszíneken.). Ismereteket szereztünk a referencia intézményi szolgáltatás tervezéséről, megvalósításáról, értékeléséről és a szolgáltatás folyamatos fejlesztéséről.

A képzés befejezéseként záró dolgozatot kellett írni, ami a jó gyakorlat átadás intézményi nyílt nap forgatókönyvét tartalmazta.

 

2012.június 29.

Intézményi csoport felkészülése a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására

Csoportos, 8órás felkészítés volt, melyen 2 fő vett részt az intézményből.

A képzés célja, hogy a referencia intézményeket, azok érintett kollégáit segítse abban, hogy tudatosan és eredményesen felkészülhessenek arra, hogy felsőoktatási intézmények partnerintézményévé, szakmai gyakorlóhellyé válhassanak. Ennek kapcsán megismertetni a résztvevő pedagógusokkal a megújult pedagógusképzés szemléleti változásával, tanuláselméleti hátterével, gyakorlatorientált módszertanával. Lehetőséget nyújtani arra, hogy az intézmények szembesüljenek a jelenlegi felkészültségük szintjével és megismerjék a minimálisan elvárt feltételeket (jogi, szervezeti, humán-erőforrás, stb.).

2012.június 27-29.

Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése 

A továbbképzés összes óraszáma: 30 óra, 16fő pedagógus vett részt.  

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők a képzés során megismerjék az életpálya-építés fogalmát, gazdagodjanak ismereteik a pályaválasztás és a pályaorientáció fogalmáról, és el tudják ezeket a fogalmakat különíteni egymástól. Szerezzenek ismereteket az életpálya-építés lehetséges színtereiről, elemeiről, kereteiről, eszközeiről és egyéb összetevőiről, valamint az életpálya-építés fontosabb képviselőinek munkásságáról. Ismerjék meg az életpálya-építéshez szükséges kompetenciákat, úgy mint önismeret, tudatos tervezés és szociális kompetenciák, váljanak érzékennyé a fejlesztés iránt lés bővüljön eszköztáruk az életpálya építéshez szükséges kompetenciák fejlesztésének pedagógiai alapelvei és módszerei tekintetében. Váljanak érzékennyé a munkaerő-piai szempontok és az életpálya-építés egyéb összetevőinek figyelembe vétele iránt. Megismerjék a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit, és fejlődjön eszköztáruk abban, hogy hogyan tudják hatékonyan támogatni diákjaik életpálya építési törekvéseit.

2012. augusztus 28-29.

Hálózati együttműködések, kapcsolatok

Csoportos, 15 órás felkészítés volt, melyen 2 fő vett részt az intézményből.

A továbbképzésen a hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás közvetítésével az intézményközi, horizontális tanulás megszervezésére, a referenciaintézmények saját hálózatainak, valamint az önfejlesztés formáinak kialakítására való felkészítés történt meg. A továbbképzés új ismereteket nyújtott:

a pedagógiai hálózatok sajátosságairól,

a helyi innovációk hálózati kiterjesztésének lehetőségeiről, 

a hálózatfejlesztés lehetőségeiről,

hálózatépítés lehetséges eszközeiről.

 

A képzés gyakorlati feladat megoldással zárult.

 

SZAKTANÁCSADÁS

A projekt megvalósításához szaktanácsadói szolgáltatást vettünk igénybe.

A szaktanácsadó kolléga 4 alkalommal, 5 órát töltött az intézményben.

 

A tanácsadás kiterjedt az eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásának és minőségbiztosításának segítésére és a referencia intézményi portfólió összeállítására is.

Segítette az intézményi fejlesztési terv megvalósításáról készített beszámoló összeállítását.

 

ESZKÖZBESZERZÉS

A támogatási összeg segítségével ki tudtunk alakítani egy továbbképzések és műhelymunkák megtartására alkalmas termet, ahol fogadhatjuk partnereinket.

Tekintsd meg a KÉPGALÉRIÁBAN található képeket.Tanulmányi kirándulás Erdélybe
BGA-11-HA-01-211
2012. április 12-13-14.
Résztvevő osztályok: 7.a, 7.b 
A tanulmányi kirándulás a Határtalanul című pályázat keretében valósul meg.

Program:

1. nap: Indulás reggel hat óra körül az iskola elől. Utazás autóbusszal. Aradra érkezés a délelőtti órákban. Kapcsolatfelvétel a testvériskolával. Ismerkedés, játék, az iskolák bemutatása, emlékfa ültetése. Koszorúzás az Aradi Vértanuk Emlékművénél, rövid irodalmi műsorral megemlékezés a hősökről. Séta a városban.
Este érkezés Dévára. Közös est a dévai árvaház lakóival.

2. nap: Déva várának megtekintése, a várról szóló ballada élőadása. Séta a városban        Bethlen Gábor nyomában. Barátságos labdarúgó mérkőzés a gyermekotthon lakóival. Műsoros est a dévai gyerekeknek, kézműves foglalkozás. A Magyarországról hozott adományok átadása.

3. nap: Vajdahunyad várának megtekintése. Látogatás Marosillyére, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházához.
Hazautazás. Érkezés az iskola elé az esti órákban.

NUPI pályázat

Nupi beszámoló itt megtekinthető.

KAB.ME-11-A 789 pályázat

Az egészségnapról készített beszámoló megtekinthető ide kattintva.

A szakmai beszámoló megtekintéséhez kattints ide.